Vadehavet - nationalparken

Vadehavet er verdens største sammenhængende tidevandsområde, der med sit dynamiske og ubrudte landskab danner grundlag for en overvældende rigdom og mangfoldighed af liv. Derfor er Vadehavet udpeget af UNESCO som Verdensarv.

VadehavetNationalpark og verdensarv

Vadehavet er verdens største sammenhængende tidevandsområde, der med sit dynamiske og ubrudte landskab danner grundlag for en overvældende rigdom og mangfoldighed af liv. Derfor er Vadehavet udpeget af UNESCO som Verdensarv.

Vadehavet er et enestående marsk- og tidevandsområde af international betydning. Her råder en natur i evig forandring, fordi tidevand og bølger ændrer landskabet hver dag. Tidevandet skaber også en enorm produktion af orme, snegle, muslinger og krebsdyr i de store vadeflader, der tørlægges cirka to gange i døgnet. Det er afgørende for millioner af trækfugle, som hvert forår og efterår kommer til Vadehavet for at æde og hvile på deres rejse. 

Også marsken er et vigtigt spisekammer, især for gæs og ænder. Samtidig har Vadehavet stor betydning som yngleområde for fugle og sæler og som opvækstområde for fisk. Ud over at rumme en unik natur med mange arter af dyr og planter, har Vadehavet en spændende kulturhistorie med bl.a. landvinding og digebyggeri. Alle disse værdier er baggrunden for, at Vadehavet i 2010 blev udpeget som nationalpark i Danmark. 

Vadehavet Nationalpark i Danmark

Nationalpark Vadehavet er Danmarks største nationalpark. Den strækker sig fra den dansk-tyske grænse til Blåvandshuk og har et areal på 1.459 km2, hvoraf ca. 300 km2 er landområde. Nationalparken rummer lavvandede havområder, vadeflader, sandbanker, barriereøer, tidevandsrender, klitter, marskområder og strandenge. Den strækker sig over fire kommuner: Tønder, Esbjerg, Fanø og Varde. 

Vadehaveter både nationalpark og verdensarv

I 2014 udpegede UNESCO cirka 80 % af Nationalpark Vadehavet som verdensarv på grund af områdets enestående universelle værdi. Dermed har hele Vadehavets tidevandsområde langs Danmark, Tyskland og Holland status som verdensarv.

Verdensarv er, kort fortalt, en liste over de ypperste naturområder og bygningsværker i verden. Listen er lavet på bagrund af UNESCO’s Verdensarvskonvention, som er en aftale 191 lande har underskrevet. 

Kommer et område på den eftertragtede liste, betyder det at verdenssamfundet anderkender at området er vigtig for os alle - også i fremtiden. Lande der ’ejer’ verdensarvsområder skal derfor gøre sig ekstra meget umage for at bevare området (eller bygningsværket) for eftertiden. Omvendt har det internationale samfund også forpligtiget sig til at hjælpe, hvis området fx bliver truet af naturkatastrofer.

Yderligere Information

Hvis i gerne vil læse mere om Vadehavet og nationalparken anbefaler vi følgende side: www.nationalparkvadehavet.dk